truck

Gratis persoonlijke bezorging

professional advice

Professioneel advies

Proefplaatsing

Proefplaatsing

Advies nodig? Bel: 0113-450 505

ALGEMENE VERKOOP- EN  LEVERINGSVOORWAARDEN

van De Koffieboer, gevestigd te Goes

 

Artikel 1: toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten tussen De Koffieboer, KvK nr.20167445, Statutair gevestigd te Columbusweg 4, te Goes en de koper waarop wij deze voorwaarden van toepassing verklaren.
 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2: aanbiedingen en offertes

 1. Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in onze prijslijsten en andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze prijzen en gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.
 3. Indien de aanvaarding, de order, afwijkt van hetgeen is aangeboden of de offerte zijn wij hieraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Artikel 3: orders en totstandkoming overeenkomsten

Onze overeenkomst met de koper komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van een bestelling, de order, door koper dan wel wij onverwijld met de uitvoering van de opdracht beginnen, in welk geval de overeenkomst mondeling tot stand komt.

Artikel 4: prijzen

 1. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen worden alle leveringen door ons uitgevoerd tegen de prijzen, bij ons algemeen geldend op de dag van aflevering. Eens per kwartaal kan per product een prijswijziging worden doorgevoerd, ondanks eerder afgegeven prijzen.
 2. Prijzen gelden franco huis binnenland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat wij bij (deel)levering met een netto-factuurwaarde tot en met €75,- een toeslag van € 7,50 in rekening brengen.

Artikel 5: verpakking

De wijze van verpakking wordt door ons bepaald.

Artikel 6: leveringstermijn

 1. De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en binden ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
 2. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst en wij volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.
 3. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
 4. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.

Artikel 7: risico, reclamaties en eigendom

 1. Zodra de zaken door ons franco huis zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper.
 2. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden bij aflevering dan wel uiterlijk binnen drie dagen na bezorging, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van die gebreken vervalt.
 3. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.
 4. De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering terzake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
 5. Door ons geleverde zaken die ingevolge lid 4 van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.

Artikel 8: betaling

 1. Betaling van onze factuur vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of compensatie, op ons kantoor of door storting of overschrijving op onze bankrekening.
 2. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 3. Levering onder rembours wordt voorbehouden.
 4. Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de koper verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.
 5. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij moeten maken tot verhaal van onze vorderingen op de koper, zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het hetgeen thans in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II, met een minimum van €200,-.

Artikel 9: Garantie

 1. Onverminderd het in artikel 7 terzake van bij aflevering waarneembare gebreken en/of tekortkomingen, bij in ontvangst nemen van de zaken dienen nadien vastgestelde gebreken of tekortkomingen onverwijld schriftelijk bij ons gemeld te worden, doch niet later dan 14 dagen na factuurdatum. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken niet bij ons reclameert, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke tekortkoming.
 2. Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming hebben erkend, hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren.
 3. Retourzending zonder ons voorafgaand advies wordt niet aanvaard.
 4. Onze garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking of verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd of andere buiten onze controle liggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van het water.
 5. Ten aanzien van door ons geleverde apparatuur zijn wij slechts tot die garantie verplicht welke wij zelf van de fabrikant van die apparatuur hebben verkregen en blijkt uit de aan de koper verstrekte orderbevestiging. Ons deugdelijk voorkomende garantie aanspraken van de koper zullen wij bij de fabrikant ondersteunen.
 6. Ten aanzien van het door ons uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de koper terstond heeft gereclameerd en wij in de gelegenheid zijn gesteld de reclame te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
 7. De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
 8. De koper vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden – waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard – op vergoeding van enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering.

Artikel 10: ontbinding

 1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door “onderleveranciers” en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
 1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 11: geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging,
tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter volgens de wet relatief bevoegd is.

Artikel 12: toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten onder deze algemene verkoopsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het ‘Weens Koopverdrag’.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest Nederland, Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Koffieboer.

Checkmark Close Warning Close