truck

Gratis persoonlijke bezorging

professional advice

Professioneel advies

Proefplaatsing

Proefplaatsing

Advies nodig? Bel: 0113-450 505

Huurvoorwaarden van De Koffieboer BV, gevestigd te Goes

Artikel 1: plaatsing
1. Het verhuurde bestaat uit één of meer automaten, zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst.
2. De Koffieboer BV is verplicht voor zijn rekening de automaat te vervoeren naar het adres van de huurder en de automaat te plaatsen en aan te
sluiten op de in het pand van de huurder aanwezige voorzieningen voor water en elektra, welke door de huurder voor dat doel zijn aangewezen.
Huurder dient, indien nodig, voor zijn rekening zorg te dragen voor de vereiste vergunningen tot het gebruik van de automaat.
3. Huurder dient er voor te zorgen dat de aansluitingsmogelijkheden vóór de datum van plaatsing aanwezig zijn, aan de hand van de door De Koffieboer B.V. verstrekte aanwijzingen. De kosten voor het aanleggen van deze aansluitingsmogelijkheden zijn voor rekening van de huurder. Indien
ten tijde van het plaatsen van de automaat de aansluitingsmogelijkheden niet aanwezig zijn of de aansluitingen niet of onvoldoende functioneren, wordt
de automaat toch geacht te zijn geplaatst en zal de huurovereenkomst een aanvang nemen, dan wel worden voortgezet.
4. De Koffieboer BV is gerechtigd tijdens de loop van de huurovereenkomst een gelijksoortige, nieuwe of gereviseerde automaat te plaatsen, ter
vervanging van de eerder geplaatste automaat. De lopende huurovereenkomst wordt geacht geheel van toepassing te zijn op de nieuw geplaatste
automaat.
5. De huurder is verplicht de automaat bij het einde van de huurovereenkomst op te leveren, waartoe hij De Koffieboer BV in staat stelt deze op te
halen.
Artikel 2: reclame
1. Klachten over de staat van de automaat, of het niet goed functioneren, dienen door huurder binnen twee weken na de dag van plaatsing schriftelijk bij
De Koffieboer BV te worden ingediend.
2. Indien binnen deze termijn geen klachten bij De Koffieboer BV worden ingediend, wordt de automaat geacht in goede staat en geheel goed
functionerend te zijn geplaatst en door de huurder als zodanig te zijn aanvaard.
Artikel 3: gebruik
1. De huurder is verplicht de automaat overeenkomstig de bestemming te gebruiken en het dagelijks onderhoud zodanig te verrichten, dat de automaat
in goede staat blijft verkeren, onverminderd het in artikel 4 bepaalde.
2. De automaat blijft het volledige eigendom van De Koffieboer BV
3. Huurder is niet gerechtigd de automaat te vervreemden, te verhuren, in eigendom tot zekerheid over te dragen, in gebruik of anderszins geheel of
gedeeltelijk af te staan aan derden, noch in enigerlei opzicht wijzigingen aan te brengen aan de automaat of onderdelen daarvan, merken, tekens, etc.
te verwijderen of onherkenbaar te maken of te vervangen door andere.
Artikel 4: storingen/controle
1. Storingen in het goed functioneren van de automaat dient de huurder onmiddellijk schriftelijk aan De Koffieboer BV te melden.
2. De Koffieboer BV verplicht zich de voor de goede werking van de automaat noodzakelijke reparaties zo spoedig mogelijk na een
storingsmelding te verrichten. De hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van De Koffieboer BV, mits deze tussen 08:00 en 17:00 uur
verholpen worden. Bij storingen buiten kantoor uren worden voorrijkosten berekend.
3. De huurder is niet gerechtigd aan de automaat enige reparaties te verrichten of te doen verrichten.
4. De kosten van de reparaties of van het bezoek van de monteur die noodzakelijk zijn ten gevolge van ondeskundig of verkeerd gebruik van de
automaat, nalatigheid of verwaarlozing, al of niet opzettelijke beschadiging, verplaatsing of het aanbrengen van nieuwe aansluitingen, wijzigingen van
muntinworp of andere afstellingen komen voor rekening van de afnemer volgens de bij De Koffieboer BV geldende tarieven.
Artikel 5: controle
Tijdens de duur van de huurovereenkomst of zolang de automaat in het bezit is van de huurders, is De Koffieboer BV te allen tijde gerechtigd
een onderzoek in te stellen naar de staat en het functioneren van de automaat. De huurder verplicht zich De Koffieboer BV toe te laten ter plaatse
waar de automaat zich bevindt en alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen het onderzoek uit te voeren.
Artikel 6: betaling huurprijs
1. De huurprijs dient door huurder bij vooruitbetaling te worden voldaan door automatische incasso, hetzij, ter keuze van de verhuurder, door storting of
overmaking op een door De Koffieboer BV aangegeven rekening. De Koffieboer BV zal hiertoe telkenmale een nota zenden, voorafgaand
aan het kwartaal waarop de betaling betrekking heeft. In alle gevallen dient de huurfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
2. De huurprijs dient steeds in zijn geheel te worden voldaan. De sommen die De Koffieboer BV eventueel verschuldigd zou zijn aan de huurder,
mogen niet worden verrekend met de bedragen die aan De Koffieboer BV krachtens deze overeenkomst verschuldigd zijn.
3. Indien De Koffieboer BV voor of na de plaatsing van de automaat bij huurder, kennis zou nemen van omstandigheden die naar zijn mening de
solventie of het krediet van de huurder aantasten, heeft hij het recht van de huurder zekerheidsstelling te verlangen voor de tijdige en algehele
voldoening aan diens betalings en andere verplichtingen, aan welke vordering door huurder binnen zeven dagen nadat zij gedaan is, uitvoering dient
te zijn gegeven.
4. Indien een huurder een vordering geheel of gedeeltelijk niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en heeft De Koffieboer BV het recht hem zonder enige ingebrekestelling over het nog onbetaald zijnde deel der vordering de wettelijke rente
vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
5. Benevens eventuele gerechtskosten is de afnemer die niet op tijd betaalt, terzake van buitengerechtelijke kosten die door zijn verzuim zijn
veroorzaakt, aan De Koffieboer BV schuldig een som gelijk aan tenminste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van Euro 150,00.
Artikel 7: risico
Tijdens de duur van de huurovereenkomst zijn alle risico’s van de automaat voor de huurder. Huurder verplicht zich de automaat voor de duur van de
huurovereenkomst tenminste te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals brand, inbraak, waterschade, etc. Op eerste verzoek van De Koffieboer BV zal huurder inzage geven in de polis van de verzekering en het bewijs van betaling.
Artikel 8: aansprakelijkheid
De voldoening door De Koffieboer BV aan het bepaalde in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden geldt als enige garantie. De Koffieboer BV
is niet verplicht tot vergoeding van enige schade, voortvloeiende uit het gebrek van de automaat, tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere
schade die voor huurder of een derde zou kunnen ontstaan door het gebruik van de automaat en/of het niet goed functioneren van de automaat.
In geval van schade toegebracht aan een derde vrijwaart huurder De Koffieboer BV tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade.
Artikel 9: levering van supplementsartikelen
De huurder is verplicht tijdens de huurovereenkomst alle voor de automaat benodigde ingrediënten, thee, bekers en ander toebehoren voor de koffievoorziening, alles in de ruimste zin des woords, uitsluitend van De Koffieboer BV te betrekken. De Koffieboer BV biedt deze artikelen aan tegen de prijzen vermeld in haar prijslijsten en onder de bij haar algemeen geldende leveringsvoorwaarden. Levering geschiedt tegen de op de dag van verzending bij De Koffieboer BV algemeen geldende prijzen. Ingeval van nietnakoming van bovenvermelde verplichting heeft De Koffieboer BV het recht
aan de huurder een toeslag in rekening te brengen van 50% van de huurprijs voor iedere maand dat de huurder met de nakoming van deze
verplichting in gebreke blijft. Indien dit achteraf wordt geconstateerd wordt de verhoogde huur berekend vanaf de laatst bekende factuurdatum waarop nog
koffie is aangeschaft.
Artikel 10: verzuim
1. Indien huurder niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement,
surseance van betaling, liquidatie of sluiting van het bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Koffieboer BV het
recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de huurder aangegane overeenkomsten op te
schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Indien hij de overeen-
komst ontbindt zal hij gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geplaatste automaat als zijn eigendom terug te nemen.
2. In de hiervoor genoemde gevallen zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van alle kosten, schaden en interesten, indien De Koffieboer BV
in plaats van de ontbinding, nakoming van de huurovereenkomst wenst. Indien hij ontbinding van de huurovereenkomst wenst, laat dit onverlet de
verplichting van huurder om ook in dat geval alle kosten, schaden en interesten te voldoen.
Artikel 11: huurverlenging
Na afloop van de overeengekomen huurtijd wordt de overeenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden en bedingen van perioden van telkens één
jaar verlengd, tenzij één der partijen tenminste één maand voor het einde van de lopende periode per aangetekend schrijven de huurovereenkomst
heeft opgezegd.
Artikel 12: tussentijdse beëindiging
Indien huurder de huurovereenkomst tussentijds wenst te beëindigen zal dit slechts kunnen geschieden met uitdrukkelijke toestemming van De Koffieboer en onder de verplichting dat de huurder de huur over de resterende maanden ineens voldoet. Mits schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 13: geschillen; toepasselijk recht
1. Alle geschillen met betrekking tot, of verband houdende met en/of voortvloeiende uit met De Koffieboer BV gesloten overeenkomsten zullen bij
uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van De Koffieboer BV
2. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn is toepasselijk het Nederlands recht geldend voor het
Koninkrijk in Europa.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest Nederland, Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Koffieboer BV

Checkmark Close Warning Close